Regulamin

Regulamin
Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego

I Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

7. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Izabela Podlaska.

II Cel i środki działania

8. Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja i rozwój astrologii w Polsce.

9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) integrację środowiska astrologów w Polsce,
2) wypracowanie standardów nauczania i konsultacji astrologicznej, zarówno pod względem merytorycznym, jak i etycznym,
3) opracowywanie i archiwizacja historii astrologii w Polsce oraz dokonań współczesnych polskich astrologów,
4) współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w Polsce i za granicą,
5) organizowanie spotkań, wykładów i odczytów na temat astrologii.

10. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek.

Izabela Podlaska
Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *